CatalàEspañolEnglishFrançaisDeutch
Paddle Van Sup School

El camino dels bandolers

El camí dels Bandolers d'Alcanar és un dels vestigis mil·lenaris de les xarxes de comunicacions del terme. Aquest camí, segurament ja emprat pels romans i pels andalusins i per l’home modern, esdevenia la via de comunicació entre Amposta i Vinaròs. Tot resseguint les faldes de la Serra de Montsià, allunyat de la mar al màxim per tal de reduir-ne el risc d'atac dels pirates o dels guàrdies civils, creua de Nord a Sud la comarca.

Tot i tractar-se d’una via pecuària i d’un camí catalogat com a PR (Sender de Petit Recorregut), la intrusió de l’home n’ha desdibuixat el traçat original en molts de trams o n’ha variat el traçat. Tot i això, avui dia és possible de resseguir-lo a peu i, amb una mica més de destresa, en bicicleta.

Que fou una via de comunicació important ho testimonien les restes arqueològiques i patrimonials que hi resten a la vora, a banda i banda del camí.

Per una banda existeixen les restes enrunades d’una antiga alqueria moresca al pas per la partida dels Sant Jaumes. En aquesta partida, antuvi anomenada de Barberà, on es localitza l'importantíssim jaciment ibèric de Sant Jaume Mas d’en Serrà, s’hi ha localitzat ruïnes d’edificacions de pedra agrupades en tres llocs diferents, ferramenta, grans sitges excavades a la roca, dues necròpolis destruïdes i l’antiga bassa de Sant Jaume, que fa temps que es va colgar.

Per altra banda existeixen les restes segurament romanes d’una planxa de pedra clavada al terra on hi ha cisellada una «E» majúscula clàssica.  Per a més informació consulteu el llibre «Alcanar» del canareu Agustí Bel.

Durant el segle XVII, quan el perill venia de la mar per part dels pirates turcs i sarraïns, es van construir una sèrie de torres de defensa per protegir la línia costanera en llocs estratègics a la vora del camí dels Bandolers des d’on es divisa tota la badia dels Alfacs. D’aquestes torres en perduren 7 al terme d’Alcanar i 1 a Sant Carles de la Ràpita (i més enllà).

Finalment, durant el segle passat a causa del conflicte de la Guerra Civil, el camí dels bandolers s’esdevingué una de les rutes que tenien els veïns de proveir-se de primeres necessitats i/o fer negoci mitjançant l’estraperlo. L’existència de la carretera nacional 340, més vigilada, oferia una ruta alternativa als estraperlistes. De la mateixa manera, les restes de construccions de guerra a la Serra de la Punta, davant mateix de Les Cases d’Alcanar, especialment les restes d’uns pilars de formigó que servien de base per a muntar unes casetes de guaita fetes de fusta, estan ubicades al bell mig del pas d’aquest camí.

Des del sud, com a mínim fins a la primera meitat del segle XX, el camí passava el riu des de Vinaròs pel Pont dels Estretets, segons apunta el Canonge Matamoros al llibre «Historia de mi pueblo», a la partida de les Mallades. Des d’allí passava per Alcanar i s’endinsava a les faldes del Montsià per anar paral·lel a la costa fins al barranc de Codonyol on creua la carretera nacional i s’endinsa al terme de Sant Carles de la Ràpita camí d'Amposta, també per les faldes del Montsià.

Un bon article que ens parla d'aquest antic camí, elaborat per Paco Carles i Guàrdia, el trobem a les actes del I Congrés d'Història d'Alcanar.

 

El Camino dels Bandolers de Alcanar es uno de los vestigios milenarios de las redes de comunicaciones del término municipal. Este camino, seguramente ya empleado por los romanos y por los andalusíes y para el hombre moderno, se convertía en la vía de comunicación entre Amposta y Vinaroz. Siguiendo las faldas de la Sierra de Montsià, alejado del mar al máximo para reducir el riesgo de ataque de los piratas o los guardias civiles, cruza de Norte a Sur la comarca.

A pesar de tratarse de una vía pecuaria y de un camino catalogado como PR (Sendero de Pequeño Recorrido), la intrusión del hombre ha desdibujado el trazado original en muchos tramos o ha variado el trazado. Sin embargo, hoy en día es posible recorrerlo a pie y, con un poco más de destreza, en bicicleta.

Que fue una vía de comunicación importante lo testimonian los restos arqueológicos y patrimoniales que existen a su paso, a ambos lados del camino.

Por un lado existen los restos ruinas de una antigua alquería morisca al paso por la partida de los San Jaumes. En esta partida, antuvio llamada de Barberá, donde se localiza el importantísimo yacimiento ibérico de Sant Jaume Mas d'en Serrà, se han localizado ruinas de edificaciones de piedra agrupadas en tres lugares diferentes , herramientas , grandes silos excavados en la roca , dos necrópolis destruidas y la antigua balsa de San Jaume , que hace tiempo que se enterró .

Por otro lado existen los restos, seguramente romanos, de una plancha de piedra clavada en el suelo donde está cincelada una « E» mayúscula clásica. Para más información consultar el libro «Alcanar» del alcanarense Agustí Bel.

Durante el siglo XVII, cuando el peligro venía del mar por parte de los piratas turcos y sarracenos, se construyeron una serie de torres de defensa para proteger la línea costera en lugares estratégicos en el borde del dicho camino desde donde se divisa toda la bahía de los Alfacs. De estas torres perduran 7 en el término de Alcanar y 2 en San Carlos de la Rápita (y más allá).

Finalmente, durante el siglo pasado a causa del conflicto de la Guerra Civil, el Camíno dels Bandolers se constituyó como una de las rutas que tenían los vecinos de proveerse de primeras necesidades y / o hacer negocio mediante el estraperlo. La existencia de la carretera nacional 340, más vigilada, ofrecía una ruta alternativa a los estraperlistas. De la misma manera, los restos de construcciones de guerra en la Sierra de la Punta, enfrente de Les Cases d’Alcanar, especialmente los restos de unos pilares de hormigón que servían de base para montar unas casetas de vigilancia hechas de madera, están ubicadas en medio del paso de este camino.

Desde el sur, como mínimo hasta la primera mitad del siglo XX, el camino pasaba el río desde Vinaroz por el Puente dels Estretets, según apunta el Canónigo Matamoros en el libro «Historia de mi pueblo», en la partida de las Malladas. Desde allí pasaba por Alcanar y se adentraba en las faldas del Montsià para ir paralelo a la costa hasta el barranco de Codoñol donde cruza la carretera nacional y se adentra en el término de San Carlos de la Rápita camino de Amposta, también por las faldas del Montsià.

Un buen artículo que nos habla de este antiguo camino, elaborado por Paco Carlos Guardia, lo encontramos en las actas del I Congreso de Historia de Alcanar.